รุ่น
1 นพ. นพดนัย ชัยสมบูรณ์ โรงพยาบาลภูมิพล
2 นพ. ชูชีพ สหกิจรุ่งเรือง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
3 นพ. ศักดา อัลภาชน์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
3 นพ. จิรวัฒน์ พัฒนะอรุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4 นพ. ธีรสันติ์ ตันติเตมิท โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
4 นพ. ต้น คงเป็นสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
4 นพ. ยงสรร วงศ์วิวัฒน์เสรี โรงพยาบาล BNH
5 นพ. ปริญญา สันติชาติงาม โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
5 พญ. ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
6 นพ. ณัฎฐพงษ์ กุลสิทธิจินดา โรงพยาบาลตำรวจ
7 นพ. ประภาส ชัยฤทธินุกูล โรงพยาบาล เกษมราษฎร์ สระบุรี
7 นพ. บุรินทร์ อาวพิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
7 พญ. กษยา ตันติผลาชีวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
8 นพ. พุทธรัตน์ อธิษฐานสกุล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
8 นพ. ถาวรัฐ เรือนโรจน์รุ่ง ศูนย์มะเร็ง ลำปาง
9 นพ. พรเทพ ประทานวานิช โรงพยาบาลตากสิน
9 นพ. บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์
9 นพ. นพดล นฤปิติ โรงพยาบาลพญาไท 3
9 นพ. ณวรา ดุสิตานนท์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
10 พญ. พรรษพร รัตนาภิชาติ โรงพยาบาลสัมประสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี
10 นพ. สุภกิจ ขมวิลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
10 นพ. บัลลังก์ มุ้ยเผือก โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
11 นพ. สธน ธรรมอำนวย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
11 นพ. ธเนศ ขาวบริสุทธิ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
11 นพ. กฤษฎา เปานาเรียง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 นพ. ชวิน บัดติยา โรงพยาบาลสวนดอก เชียงใหม่
12 นพ. ประพนธ์ กาญจนศิลป์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
13 นพ. ทรงพล มาลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
13 นพ. วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 นพ. อุทาร เห่วซึ่งเจริญ ศูนย์มะเร็งลพบุรี
14 นพ. กษิดิน วิทูภิญโญภาพ โรงพยาบาลราชวิถี
15 นพ. นเรนทร์ สันติกุลานนท์ โรงพยาบาลตำรวจ
15 นพ.ชินวร จีวรตานนท์ โรงพยาบาลชลบุรี
CopyRight (c) 2010 www.colorectalchula.com All Right Reserved.